“ SINH TRẮC HỌC DẤU VÂN TAY ” KHÁM PHÁM NĂNG LỰC CỐT LÕI CỦA BẢN THÂN - PHÂN TÍCH TÂM LÝ - ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP - ĐẦU TƯ GIÁO DỤC - ĐIỀU PHỐI NHÂN SỰ

Sự kiện

TRỊ CẬN BẰNG PHƯƠNG TỰ NHIÊN TẠI EDUCARE VIETNAM

Hiện nay, ở Việt Nam đa số phần lớn từ trẻ em và người lớn số người bị cận thị chiếm đa sô. Và % về số người cận càng ngày càng tăng cao.