“ SINH TRẮC HỌC DẤU VÂN TAY ” KHÁM PHÁM NĂNG LỰC CỐT LÕI CỦA BẢN THÂN - PHÂN TÍCH TÂM LÝ - ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP - ĐẦU TƯ GIÁO DỤC - ĐIỀU PHỐI NHÂN SỰ

Đối tác

PHÓ THỊ HƯƠNG

Trụ sở : Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội.

Liên hệ : Phó Thị Hương 

Sđt : 0963 921 532